OUGHT TO czy SHOULD

"Should" i "ought to" to czasowniki modalne wyrażające czyjąś powinność lub prawdopodobieństwo jakiejś sytuacji. Polski odpowiednik wyrażeń "I should" i "I ought to" to 'powinienem'.

Zdania wyrażające powinność można podzielić na dwie grupy:

- udzielanie rad

(1) You should/ought to study hard if you really want to pass the exam.
Powinieneś uczyć się pilnie, jeśli naprawdę chcesz zdać egzamin.
(2) You shouldn\'t watch too much TV.
Nie powinieneś oglądać zbyt dużo telewizji.

- mówienie o obowiązku

(3) They should/ought to do their homework more carefully.
Oni powinni staranniej odrabiać lekcje.

Istnieje niewielka różnica znaczeniowa między "should" i "ought to " Użycie konstrukcji "ought to" sygnalizuje wątpliwość, czy odbiorca wypowiedzi zastosuje się do naszej rady lub wypełni obowiązek, o którym mówimy:

(4) You ought to quit smoking, but I don\'t think you will.
Powinieneś rzucić palenie, ale nie sądzę, że to zrobisz.
(5) You oughtn\'t to be late.
Nie powinienieś się spóźniać (ale zapewne się spóźnisz).

Jak była mowa powyżej, "should" i "ought to" służą także do formułowania przypuszczeń i sądów na temat prawdopodobieństwa pewnych sytuacji:

(6) Ann finishes work at six pm, so she should/ought to be home now.
Ann kończy pracę o szóstej wieczorem, więc powinna być teraz w domu.

Wyrażane w ten sposób przewidywania (oczekiwania), mówią zazwyczaj o czymś, co byłoby mile widziane. Dlatego zdanie (7c) w większości kontekstów nie jest wypowiedzią sensowną:

(7a) Peter should pass the exam. He studied so much.
Peter powinien zdać (prawdopodobnie zda) egzamin. Uczył się tak dużo.
(7b) Peter shouldn\'t fail the exam. He studied so much.
Peter nie powinien oblać (prawdopodobnie nie obleje) egzaminu. Uczył się tak dużo.
(7c) *Peter should fail the exam. He studied so little.

Czasowniki modalne "should\", jak i "ought to" mają tylko formy czasu teraźniejszego prostego. Formy te są takie same dla wszystkich osób:

(8) I should/ought to visit my grandmother tomorrow.
Powinienem odwiedzić moją babcię jutro.
(9) He should/ought to visit his family more often.
On powinien odwiedzać swoją rodzinę częściej.

Po "should" konieczne jest użycie podstawowej formy czasownika (bez słówka "to"), natomiast "ought" nie występuje nigdy bez słówka "to\":

(10a) I think we should take more exercise.
(10b) I think we ought to take more exercise.
Sądzę, że powinniśmy więcej ćwiczyć.
(10c) *I think we should to take more exercise.
(10d) *I think we ought take more exercise.

Przeczenie tworzymy poprzez dodanie słówka "not " Formy ściągnięte to "shouldn\'t" i "oughtn\'t" (por. FORMY ŚCIĄGNIĘTE ZE SŁÓWKIEM "NOT\"):

(11) Sue should not/ought not to smoke so much.
Sue nie powinna tak dużo palić.
(12) Children shouldn\'t/oughtn\'t to be given sweets.
Dzieciom nie powinno się dawać słodyczy.

Pytania tworzymy przez inwersję "'should" lub "ought" zajmuje wtedy miejsce przed podmiotem zdania:

(13) Ought we to leave now?
Czy powinniśmy teraz wyjść?
(14) What time should Kathy leave?
O której godzinie Kathy powinna wyjść?

Opis sytuacji przeszłej wymaga użycia czasownika posiłkowego "have" i formy imiesłowu biernego:

(15) You should/ought to have asked me before you borrowed my book.
Powinieneś był mnie zapytać zanim pożyczyłeś moją książkę.

Konstrukcje "should have…" i "ought to have..." służą często do wyrażania żalu lub krytyki w związku z sytuacją zaistniałą w przeszłości.

(16) Sally should/ought to have informed us about the problem.
Sally powinna była poinformować nas o tym problemie.
(17) You shouldn\'t/oughtn\'t to have told her our plans!
Nie powinieneś był mówić jej o naszych planach.

Opisują one także przypuszczenia dotyczące przeszłości, np.:

(18) Jo should/ought to have received your letter a long time ago.
Jo już dawno powinna była otrzymać twój list.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...